Algemene en boekingsvoorwaarden "C.J. Nooy Verhuur"   

 

1. Het afsluiten van het huurcontract geschiedt in opdracht en met toestemming van C.J. Nooy. Het huurcontract komt met de reserveringsbevestiging tot stand. Andere prestaties dan diegene die op het moment van afsluiten van het huurcontract opgenomen zijn, is C.J. Nooy niet verschuldigd. 

2. De huursom is een bedrag inclusief bepaalde nevenkosten en (eind)reinigingskosten en exclusief toeristenbelasting.

3.  Betaling van de huursom dient aan C.J. Nooy te geschieden, door het bedrag over te maken op het door C.J. Nooy aangegeven bankrekeningnummer.Ter bevestiging van uw boeking betaalt u 50% van de huursom binnen 14 dagen,  na de restbetaling - uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de huurperiode - is het appartement definitief geboekt. Bij korte termijnboekingen geschiedt de betaling in overleg. 

4. Annulering door de huurder dient schriftelijk te gebeuren. In dit geval kan C.J. Nooy schadeloosstelling eisen. We raden de huurder dringend aan zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

5.  De huurder is aansprakelijk voor schade door hem, zijn familieleden of andere bezoekers toegebracht aan het huurobject. Hij is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor het appartement - in het bijzonder voor het sluiten van ramen en deuren - en verplicht zich het appartement net en schoon te houden. Het is aan te bevelen naast de eigen WA-verzekering een aanvullende inboedelverzekering af te sluiten en eventueel een reis- bagageverzekering om uw eigen spullen te verzekeren bij inbraak. 

6. De huurder is mag geen andere, resp. een groter aantal personen of dieren onderbrengen in het appartement dan in het huurcontract cq. boekingsformulier omschreven. De verhuurder mag in dat geval deze personen of dieren afwijzen. 

7. C.J Nooy is gerechtigd het huurcontract terstond eenzijdig op te zeggen en de onverwijlde ontruiming van het appartement te eisen, als de huurder de zorgplicht met betrekking tot het door hem gehuurde appartement ernstig verzaakt, in het bijzonder als hij andere personen en/of dieren in het appartement onderbrengt dan volgens het huurcontract cq het boekingsformulier opgegeven of als hij moedwillig schade toebrengt aan het appartement of anderszins zijn plichten van ordelijk huurder verzaakt. In een dergelijk geval kan de huurder geen aanspraak maken op een (gedeeltelijke) restitutie van de huursom.

8. Als er sprake is van een onvoorzienbare overmachtsituatie waardoor C.J. Nooy niet kan voldoen aan haar contractuele verplichtingen, dan is C.J. Nooy gerechtigd het contract op te zeggen. In dit geval is C.J. Nooy gerechtigd een schadeloosstelling voor al verrichte diensten of prestaties te vragen. 

9. Voor zover C.J. Nooy aansprakelijk is, uit welke rechtsgrond ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot drie maal de huursom, in zoverre dat de schade van de huurder noch opzettelijk, noch door grove nalatigheid van C.J. Nooy veroorzaakt is. 

10. Als artikelen (of onderdelen daarvan) van dit contract ongeldig zijn of hun geldigheid verliezen, dan wordt de geldigheid van de andere artikelen (of onderdelen daarvan) daardoor niet aangetast. In een dergelijk geval wordt het ongeldige artikel door een juridisch vergelijkbaar artikel vervangen.

Door ondertekening van het boekingsformulier erkent de huurder bindend de algemene en boekingsvoorwaarden van C.J. Nooy.

Let u in bosrijke omgevingen zoals De Koog en Den Burg op het voorkomen van teken. Neem uw voorzorgsmaatregelen of informeer ernaar bij de plaatselijke apotheken of VVV.